STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                     příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Historie školy


Zemědělské školství v Tišnově má své hluboké kořeny již v devatenáctém století. Prvním krokem v jeho historii bylo založení Zimní hospodářské školy, o které se zasloužili členové tehdejšího Okresního hospodářsko - lesnického spolku. Vyučování-se zde započalo 15. listopadu 1894 v prostorách zapůjčených městem.

Výstavba nové zemědělské školy byla zahájena o dva roky později na pozemku na Hrádku. Prvním ředitelem školy se stal Josef Mimra.

Do roku 1910 byla ZHŠ školou soukromou. Poté byla převzata do zemské správy, která změnila její název na Odbornou školu hospodářskou.

Druhým ředitelem školy se stal Eduard Klabačka, který zde působil až do svého odchodu do důchodu v roce 1938.

Jeho nástupcem se na krátkou dobu stal Jaroslav Pluskal. Po něm byl do funkce ředitele jmenován Ing. František Flášar.

Škola kromě výuky chlapců pořádala téměř každoročně letní tříměsíční hospodyňské kurzy a kurzy konzervace ovoce, zeleniny, masa pro venkovské ženy a dívky. První kurz byl uspořádán v roce 1898.

V  letech 1939 - 1940 došlo podle návrhu Ing. Arch. Stanislava Kučery k přístavbě a modernizaci školy. Tímto úkolem byl pověřen stavitel Josef Vitula. Náklady na přístavbu pokrylo ze 2/3 Ministerstvo zemědělství a Zemský výbor a z 1/3 byly hrazeny z příspěvků místních činitelů a obcí (Městská spořitelna, Družstevní lihovar, obec Rohovec).

Stará školní budova se proměnila v moderní školu vybavenou novým nábytkem a všemi technickými vymoženostmi té doby.

V  roce 1943 povolilo Ministerstvo školství zřídit při škole stálé dívčí oddělení. Vyučování bylo slavnostně zahájeno 18. října 1943. V nové školní budově vyvíjel učitelský sbor také bohatou poradenskou činnost v nově zřízené zemědělské poradně. Na škole se pořádaly kurzy pro zemědělskou mládež, ale i kurzy pro učitele lidových škol zemědělských. Tyto kurzy byly ukončovány závěrečnými zkouškami. 15. listopadu 1944 byla uspořádána vzpomínková slavnost k 50-tému výročí založení hospodářské školy.

Během okupace země nedošlo ve škole k přerušení výuky. Naopak, zvláště dívčí oddělení vyvíjelo intenzivní činnost např. formou konání společenských večerů v přednáškovém sále školy.

Od roku 1945, kdy byl ředitelem školy Ing. Josef Vališ, se žáci mohli zapisovat do Zimní rolnické školy, Dívčího oddělení hospodyňského a Lidové školy zemědělské. Ve školním roce 1947/48 byla Zimní rolnická škola přejmenována na Zimní rolnicko -ovocnickou školu a byla zřízena Základní odborná škola rolnická.V roce 1952 došlo k reorganizaci školství v Tišnově a byla zřízena dvouletá Škola účetnická. Správcem byl jmenován Ing. Ladislav Ochotný, který se od 17. května 1955 stal ředitelem školy. Ve školním roce 1955/56 byla při škole zřízena Zimní škola zemědělské mládeže a v roce 1960 i Zemědělská mistrovská škola.

Ve školním roce 1960/61 se zde vyučovalo ve třech typech studia Zemědělská mistrovská škola

Zemědělská účetní škola

Zemědělská technická škola - obor ekonomika zemědělství

V  roce 1976/77 však byli slavnostně vyřazeni poslední absolventi a zemědělská škola tím v Tišnově zanikla.

       

Na tradici zemědělského školství v Tišnově, ale navázalo nové Zemědělské odborné učiliště, a to již v roce 1960. Učilišti byla přidělena budova Okresního lidového soudu a Okresního oddělení ministerstva vnitra na tišnovském náměstí.

Počátky budování učiliště byly složité a náročné. V prvé řadě bylo nutné prázdnou budovu zadaptovat a vybavit, a proto bylo vyučování ZOU zahájeno v budově Zemědělské účetnické a mistrovské školy. Učiliště mělo tehdy i dvě odloučená pracoviště. Jedno v Rajhradě a druhé v Ivančicích. Prvním učebním oborem byl zemědělec - mechanizátor určený pro chlapce i děvčata. Dívky měly zařazeny i předmět rodina a domácnost a chlapci měli dílenské vyučování. Tento učební obor byl dvouletý a učni měli možnost zvýšit si kvalifikaci jednoletou nástavbou v oboru pěstitel - mechanizátor.

V   průběhu let prošlo učiliště celou řadou změn a spadalo do působnosti různých institucí.

V   roce 1969 byla k ZOU přičleněna Střední zemědělská technická škola - obor ekonomika zemědělství a byly vytvořeny lepší podmínky pro teoretické vyučování. V té době byla v budově bývalé Rolnické školy zrušena výuka a budova sama pak byla přidělena tišnovskému gymnáziu.

Po roce 1970 byl v rámci projektu Výukového střediska vybudován dílenský areál s montážní halou, strojní dílnou, kovárnou, obráběcí dílnou, garážemi. V roce 1980 čekalo učiliště vybudování nástavby pro zvýšení ubytovací kapacity a rozšíření počtu tříd, plynofikace budovy školy i dílenského areálu, dobudování komunikací ve výukovém středisku. Zároveň byla v profesní přípravě učňů dosažena potřebná úroveň dovedností v pracovních postupech i v obsluze strojů, a to především tříletém učebním oboru traktorista - mechanizátor. Od založení učiliště spolupracovalo při výuce žáků také zemědělské družstvo v Drásově, kde bylo zřízeno pracoviště pro odborný výcvik.

Škola umožňovala svým žákům i vyžití v mimoškolních činnostech prostřednictvím nejrůznějších zájmových kroužků: výtvarný, motoristický, fotografický, kroužek šití a vaření, stolní tenis, kopaná, a další.

V  roce 1980 se započalo s přechodem školy na Střední odborné učiliště s novým oborem strojník se zaměřením pro zemědělskou výrobu. Postupně byly zaváděny nové učební a studijní obory - zemědělská výroba, dělník technických služeb, zemědělec hospodyňka, mechanik opravář se zaměřením pro silniční motorová vozidla, opravář zemědělských strojů, provoz služeb se zaměřením na výživu a odívání, automechanik (od roku 2009 mechanik opravář motorových vozidel). Pro studenty, kteří úspěšně ukončí učební obor bylo otevřeno nástavbové studium v denní, nebo dálkové formě obor podnikání. Ve školním roce 2011/2012 byl poprvé v historii školy otevřen čtyřletý studijní obor mechanizace a služby, v následujícím roce pak tříletý učební obor ošetřovatel, který je zaměřen na sociální služby a zdravotnictví.

Od 1.7.2012 škola nese název Střední škola a Základní škola Tišnov. Součástí školy se stala i základní škola, která sdružuje dva typy škol - základní školu a základní školu speciální.

Během své existence prošla škola také mnohými změnami v názvu: původního názvu Zemědělské odborné učiliště (ZOU), na následné Střední odborné učiliště zemědělské (SOUz), poté Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště (SOUz a U), Střední odborné učiliště (SOU) a nakonec Střední škola a Základní škola Tišnov (SŠ a ZŠ).Škola měla rovněž různé zřizovatele. Do roku 2001 jím bylo ministerstvo zemědělství a poté Jihomoravský kraj. Vedením školy byli v průběhu její existence pověřeni:

Ing. Jaroslav Dvořák (1960-1989), Marie Pololáníková (1989-1997), Ing. František Holánek (1997-2010), Ing. Rudolf Mašek (2010 - dosud).