STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOV
                                         příspěvková organizace
nám. Míru 22
666 25 Tišnov
telefon: 549 410 076, 549 410 077

SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov SŠ a ZŠ Tišnov

Školní poradenské pracoviště


  

Školní poradenské pracoviště střední školy

- pracuje ve složení výchovný a kariérní poradce, metodik prevence, sociální pedagog

Program poradenských služeb

 

 


Výchovná a kariérní poradkyně: Mgr. Jitka Alexová

Konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 14:30, učebna 65
Kontakt: e-mail: alexova@skolatisnov.cz, tel: 725 557 792

Ve střední škole pracuji od roku 1994, funkci výchovného a kariérního poradce zastávám od roku 2010. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor matematika - základy techniky, učitelství 5-12.
Náplní mé práce v oblasti výchovného a kariérního poradenství je práce se žáky a jejich zákonnými zástupci, komunikace s pedagogicko-psychologickými poradnami, poradenská činnost pro učitele, spolupráce se zaměstnavateli. Velmi ráda se věnuji práci s třídním kolektivem a diagnostikou jak třídy tak jednotlivců. Podílím se rovněž na adaptaci nově vzniklých kolektivů.
Mým krédem je: "Komplikovaná osobnost žáka je pro mne výzvou"

Náplň práce


Metodik prevence: Mgr. Lenka Bednářová

Konzultační hodiny: Úterý 13:30-14:15 (sudý t.), Čtvrtek 13:30-14:15 (lichý t.)
Kontakt: e-mail: bednarova@skolatisnov.cz, tel: 725 557 692

Ve školství prauji od roku 2003, na naší škole působím od roku 2011. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu Masarykovy university v Brně, obor učitelství matematika - chemie.
Náplní práce meodika prevence je monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik, poskytování přímé podpory žákům s rizikem či projevysociálně patologických jevů a jejich rodičům, spolupráce s třídními učiteli, spolupráce s třídními učiteli, koordinace spolupráce školy s Policií ČR, PPP, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky.

S čím se tedy na mě můžete obrátit?

  • nezdravé vztahy ve třídě
  • experimenty s návykovými látkami
  • fyzické apsychické ubližování a slovní napadání ve škole
  • projevy rasové a menšinové diskriminace
  • další jevy ovlivňující vzdělávání a výchovu

Náplň práce

 


Sociální pedagog:  Mgr. Richard Mašek

Konzultační hodiny: středa 13:30 - 14:30, kabinet 44
Kontakt: e-mail: rmasek.richard@skolatisnov.cz, tel: 725 557 686

Jako pedagog pracuji od roku 2014. Od stejného roku působím jako sociální pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Vystudoval jsem Sociálně - pedagogickou fakultu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Náplní mé práce sociálního pedagoga je pomáhat mladým lidem zvládat nepříznivé životní situace. Pomocí vytváření bezpečného prostředí, ve kterém je možné řešit témata přesahující rámec školy, pracuji se žáky na tom, aby se minimalizovaly dopady jejich nepříznivé situace na studium a na jejich fungování ve společnosti.
Mým krédem je: "Otevřená mysl nezná hranice pro poznání."

Náplň práce


Plán výchovného poradce 2020-2021

Dlouhodobý plán práce výchovného poradce

Minimální preventivní program 2020-2021

Termíny jednání výchovných komisí

Školní strategie prevence

Organizace zabývající se prevencí